Zo kan het ook!

We publiceren elke twee weken een verhaal uit de regio met daarin een mogelijke oplossing voor de wachttijden in de ggz. Door regionale voorbeelden te delen hopen we dat andere regio’s geïnspireerd raken en niet iedereen het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. Daarom staan er bij elk verhaal tips, om toe te passen in de eigen regio.


‘Vriendendiensten’ in Midden-IJssel: GGZ-specialisten binnen het sociaal domein


 

  

“Als ik Vriendendiensten niet had gekend, was de kans groter geweest dat ik weer was opgenomen.” Het gaat nu goed met Stefan (32), maar dat was lang niet altijd zo. Met zes verschillende diagnoses en een traumatisch verleden is hij vaak opgenomen geweest. Nu woont hij al een tijd op zichzelf en doet hij sociale contacten op bij Vriendendiensten, een door de gemeente gesubsidieerde stichting die maatjesactiviteiten en onafhankelijke GGZ-cliëntondersteuning aanbiedt in de regio Midden-IJssel. Daarnaast runt Vriendendiensten in Deventer en Raalte twee zelfregiecentra, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten ondernemen.

Lori van Egmond van de Stichting Vriendendiensten is ervan overtuigd dat er minder GGZ-indicaties nodig zijn, door hulp die mensen krijgen via de GGZ-cliëntondersteuning in combinatie met de zelfregiecentra van Vriendendiensten. “Wij zijn GGZ-specialisten binnen het sociaal domein.” 

Lees het hele verhaal


FIT OP WEB POLI VAN GGZ DELFLAND: EFFECTIEVER BEHANDELENi


GGZ Delfland heeft sinds kort een Fit op weg poli, waar naast de GZ-psycholoog ook een behandelcoach een belangrijke rol heeft bij de behandeling van cliënten. Uitgangspunt is dat het helpt als mensen eerst, geholpen door de behandelcoach, werken aan problemen op het gebied van bijvoorbeeld slaap of lichaamsbeweging. Daarna kan de psycholoog aan de slag met een therapie die is gericht op de gestelde diagnose, bijvoorbeeld depressie of angststoornis.  De psycholoog hoeft geen tijd te steken in omliggende problematiek en gaat effectiever aan de slag. Zo wordt de cliënt beter en sneller geholpen, waardoor er ruimte komt voor andere cliënten en de wachttijden korter worden. 

Lees het hele verhaal

 

 

 

 HET NUT VAN HERDIAGNOSES IN DE GGZ:


 

 “Opnieuw echt goed kijken naar je patiënt, helpt echt”

 

Op basis van onderzoek door GGNet bleek dat bij 27 procent van de bijna 1000 onderzochte langdurige psychiatrische patiënten de hoofddiagnose bijgesteld moest worden. Bij 35 procent van de onderzochte patiënten bleek de behandeling niet passend bij de diagnose. Bij maar liefst 51 procent van de patiënten zijn nieuwe inzichten naar boven gekomen die mogelijk relevant zijn voor de verdere behandeling. De uitkomsten van het onderzoek leverde GGNet vorig jaar zomer veel reacties op (zowel negatief als positief). Inmiddels heeft GGNet het traject voortgezet, door opnieuw dossiers van 1000 patiënten tegen het licht te houden. De uitkomsten van het onderzoek worden zodanig geanalyseerd dat GGNet daar lering uit kan trekken voor het vervolg. Mirjam Schleijpen, directeur divisie Ambulant en Marlies Snelleman-van der Plas, beleidspsychiater van de divisie Ambulant en regiomanager, lichten de nieuwe aanpak toe en vertellen wat het herdiagnostiektraject GGNet heeft opgeleverd.

Lees het hele verhaal


GELEERDE LESSEN VAN KPMG VAN AAPAK WACHTTIJDEN GGZ IN DE REGIO:


 

Geleerde lessen van KPMG van aanpak wachttijden GGZ in de regio: ‘Blijf niet praten, maar kom snel én samen in actie’

 

 

Om de wachttijden in de GGZ regionaal aan te pakken, zijn regionale taskforces opgericht waarin betrokken partijen, zoals GGZ-aanbieders, huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten, clientvertegenwoordigers én ervaringsdeskundigen, samen werken aan oplossingen. Adviesbureau KPMG Health heeft het opzetten en begeleiden van deze regionale taskforces (RT’s) begeleid.

 

Nu gaan de RT’s zelfstandig verder. Projectleiders Karin Lemmens en Karin Vernooij van KPMG Health zetten de geleerde lessen op een rij. Karin Lemmens: “Blijf niet praten, maar kom snel én samen in actie.”

Lees het hele verhaal

 

 TRANSDIAGNOSTISCH TEAM UTRECHT VERMINDERT AANTAL WACHTENDEN GGZ


 

Transdiagnostisch Team Utrecht vermindert aantal wachtenden GGZ

 

Patiënten met complexe problematiek op het gebied van angst, stemming of persoonlijkheid bij wie een eerdere behandeling vaak onvoldoende effect heeft gehad, kunnen terecht bij het Transdiagnostisch Team van Altrecht in Utrecht.

Het blijkt dat er vaak sprake is van meer dan één psychiatrische stoornis en ook andere factoren spelen een rol. Die factoren kunnen ervoor zorgen dat de problematiek in stand wordt gehouden.

 

In een pilot kijkt een multidisciplinair team samen met de patiënt op een andere manier naar de klachten, waarbij niet de diagnose maar de hulpvraag het uitgangspunt is.

Door deze groep patiënten een andere vorm van (kortdurende) behandeling aan te bieden, wordt voorkomen dat zij (opnieuw) op de wachtlijsten voor angst-, stemmings- of persoonlijkheidsstoornissen terecht komen. Daardoor vermindert het aantal wachtenden op die wachtlijsten.

 

Lees het hele verhaal

 


DE TIJD-LIJN APP VERKORT ERVAREN WACHTTIJD VAN GGZ-PATIËNTEN


 

  

De Tijd-Lijn App verkort de ervaren wachttijd van GGZ-patiënten

 

 De Tijd-Lijn App verkort de negatieve beleving van wachttijd door GGZ-patiënten. De app geeft de patiënt tijdens het wachten realtime informatie over de wachttijd en over wat hem of haar te wachten staat ná het wachten. Bijvoorbeeld informatie over de komende intake of behandeling. Daarnaast krijgt de patiënt (wanneer mogelijk) tips waarmee hij/zij de wachttijd kan verkorten. Het doel van de Tijd-Lijn App is om GGZ-patiënten de wachttijd positiever te later ervaren door negatieve gevoelens, zoals onzekerheid over de duur en wat hen te wachten staat, weg te nemen. Patiënten en het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht, waar een pilot met de Tijd-Lijn App is gehouden, zijn enthousiast. De app wordt nu verder ontwikkeld en komt binnenkort op de markt. 

 

Lees het hele verhaalERVARINGSDESKUNDIGEN HEBBEN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE GGZ:


‘We zijn hoopverleners’

 

Ervaringsdeskundigen in de GGZ heten niet voor niets zo: ze zetten hun eigen ervaringen in om zo mensen met psychische problemen bij te staan. Het erkennen en herkennen van elkaars verhalen geeft steun. In Nederland zijn momenteel 32 initiatieven die met behulp van ervaringsdeskundigen ondersteuning bieden aan jaarlijks ongeveer 30.000 mensen. Eén van die initiatieven is Stichting Kernkracht, een belangenorganisatie en zelfregie- en herstelcentrum voor de regio Midden-Holland. 

Lees het hele verhaal


DE 'DIGITALE SOFA'GGZ: GEEN WACHTTIJDEN EN HULP OP ELK MOMENT MOGELIJK


Het klinkt als een eenvoudige oplossing voor de wachttijden in de GGZ: bied online hulp aan zodat mensen zelf aan de slag kunnen met hun klachten, ondersteund door een professional op afstand.

DiSofa is vanaf juni dit jaar actief en verwacht deze maand de 100e persoon op ‘de digitale sofa’. DiSofa biedt verzekerde zorg voor de basis-GGZ. Gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen) begeleiden de patiënten 24/7 met online advies en gesprekken.

Inmiddels zijn 20 trajecten afgerond en de ervaringen van patiënten zijn positief. Het lijkt een succesverhaal. Joris Arts, zorgbestuurder- en vernieuwer, die het concept mede heeft vormgegeven, licht toe hoe het werkt. “Online hulp moet het nieuwe normaal worden,” vindt Arts.

Lees het hele verhaalMET ANDER INTAKEGESPREK DE WACHTTIJDEN VERMINDEREN


Met een ander intakegesprek de wachttijden verminderen

  

GGZ Noord-Holland-Noord heeft een andere vorm van een intakegesprek ontwikkeld: de Herstel Ondersteunende Intake (HOI). Met als resultaat dat in de pilotregio de doorstroom naar de specialistische GGZ (SGGZ) sterk is verminderd (40% gedaald) en er daardoor indirect een positief effect op de wachttijden zichtbaar werd. Mede dankzij de HOI-aanpak slonk de wachttijd van 4 maanden wachten dit voorjaar tot nu in sommige teams nog maar 2 weken. Genoeg redenen om deze unieke HOI-aanpak eens nader onder de loep te nemen met de initiatiefnemer/psycholoog, een ervaringsdeskundige en een bestuurder van GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN).

Lees het hele verhaal


REGIONAAL PATIËNT PLAATSINGSBUREAU ALS SCHAKEL TUSSEN HUISARTS EN GGZ-ZORG


Regionaal Patiënt Plaatsingsbureau als schakel tussen huisarts en ggz-zorg

 

In Noord-Limburg start vanaf januari 2019 een pilot waarin het verwijsproces anders wordt ingericht: een aantal huisartsen gaat via een speciaal loket verwijzen, het Regionaal Patiënt Plaatsingsbureau (RPB). De professionals van dat bureau helpen de patiënt bij het zoeken naar een geschikte zorgaanbieder en zorgt voor een afspraak voor een intake.

Het RPB, nu nog een werktitel overigens, koppelt dit terug aan de huisarts. Het scheelt de huisarts veel zoekwerk en administratie en de patiënt wordt beter en sneller doorverwezen.  

Lees het hele verhaal.DE BEREIDHEID OM SAMEN TE WERKEN OPENT NIEUWE DEUREN IN FLEVOLAND


Voor een regio, zoals Flevoland, waar partijen elkaar niet altijd even goed kenden, was samenwerking in een regionale taskforce -om de wachttijden in de ggz terug te dringen- niet zo vanzelfsprekend. Na twee bijeenkomsten is de onderlinge verbinding gemaakt, zijn de knelpunten geanalyseerd én zijn de eerste stappen gezet op weg naar een nieuwe aanpak van de wachttijden. Daarmee is Flevoland een voorbeeld voor andere regio’s: de bereidheid om samen te werken opent nieuwe deuren. Drie deelnemers aan de regionale taskforce delen graag hun ervaringen. 

Lees het hele verhaal