Veilige en gestandaardiseerde uitwisseling voor patiënten in de ggz

De staatssecretaris van VWS stelt via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling. Het doel is dat iedere patiënt over zijn eigen (medische) gegevens kan beschikken.

 

Lees meer

 

17 november 2018


Patronen blootgelegd voor lange wachttijden mensen met complexe zorgvraag

Waarom moeten juist mensen met complexe problematiek vaak lang wachten op de juiste zorg? In opdracht van de stuurgroep wachttijden hebben Significant en 2Unravel hier het afgelopen jaar onderzoek naar gedaan. In drie regio’s hebben zij met betrokken hulpverleners en andere professionals tien casussen nauwkeurig gereconstrueerd. Op die manier hebben zij patronen blootgelegd die bijdragen aan lange wachttijden voor mensen met een complexe zorgvraag. 

 

Lees meer

 

15 november 2018

 


Gemakkelijker een psycholoog of psychiater vinden met Kiezenindeggz.nl

 

 

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid lanceerde op 8 november jl. samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS en de ggz-sector de nieuwe keuze-ondersteunende website kiezenindeggz.nl. Met Kiezenindeggz.nl kunnen patiënten en verwijzers (zoals bijvoorbeeld huisartsen) gemakkelijk op zoek naar een psychiater of psycholoog in de buurt. De website geeft informatie over de wachttijd per ggz-aanbieder, per type aandoening (bijvoorbeeld autisme, depressie) en de vergoeding voor een behandeling. Het initiatief sluit aan bij de ambitie van MIND, ZN en het ministerie van VWS om mensen die op zoek zijn naar therapie meer inzicht en houvast te bieden en de transparantie van de geestelijke gezondheidszorg te vergroten.
8 november 2018

Extra opleidingsplaatsen in de ggz

 

Personeelstekorten worden vaak genoemd als oorzaak van lange wachttijden. Om de personeelstekorten in de ggz aan te pakken zijn door het kabinet onder andere extra opleidingsplekken beschikbaar gesteld.

 

In het hoofdlijnenakkoord ggz heeft staatssecretaris Blokhuis voor 2019 150 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen beschikbaar gesteld, bovenop de 610 plekken die al eerder beschikbaar waren gesteld door het vorige kabinet. Waar mogelijk worden deze gz-psychologen opgeleid via verkorte, gepersonaliseerde opleidingstrajecten. Daarbij is afgesproken dat dit daadwerkelijk leidt tot extra plekken, en niet tot een verschuiving van door een instelling al gefinancierde plekken (privaat) naar publieke financiering. lees meer

 

 

 

        7 november 2018 


Creatieve meetup! Verbeter de wachttijdbegeleiding op 6 december

Wat zijn de succesvolste voorbeelden van wachttijdbegeleiding in de praktijk? Hoe zorgen we ervoor dat die voorbeelden overal gebruikt kunnen worden? De landelijke stuurgroep Actieplan Wachttijden GGZ organiseert hierover op 6 december een creatieve meetup!  U bent van harte uitgenodigd. Kent u goede voorbeelden van wachttijdbegeleiding? Deel ze alvast! lees meer

  

 

30 oktober 2018


Staatssecretaris Paul Blokhuis: 'De ggz staat te vaak negatief in de krant'

Aan de specialistische ggz hecht hij veel waarde, en ja, van psychiaters heeft hij een hoge pet op. Maar wat Paul Blokhuis betreurt is dat zovelen van hen kiezen voor een zzp-bestaan en zich daarmee 'terugtrekken op een eiland'. Dat zegt de staatssecretaris in een gesprek met De Psychiater. Hij verwacht van de beroepsgroep dat ze een hoofdrol spelen bij het wegwerken van de wachtlijsten en zich meer bekwamen in de 'kunst van het afschalen'.

 

Lees het hele interview in De Psychiater

 

30 oktober 2018


IGJ: Toezicht stimuleert samenwerking om wachtlijsten ggz te beperken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat ggz-instellingen voortaan mede beoordelen op hun acties om wachttijden te beperken. Door oplopende wachttijden bij zorgaanbieders lopen cliënten het risico geen tijdige of passende zorg te ontvangen. Wachttijden in de ggz en de daarbij horende knelpunten zijn een complex probleem. Staatsecretaris Blokhuis heeft daarom de IGJ gevraagd toe te zien op de inspanningen vanuit de ggz-instellingen. Eerder riep de staatssecretaris zorgaanbieders, vertegenwoordigers van cliënten  zorgverzekeraars op om gezamenlijk met dit probleem aan de slag te gaan. Lees meer op de site van de IGJ.

 

23 oktober 2018


Laatste ontwikkelingen rondom het Actieplan Wachttijden GGZ

 

We houden je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het Actieplan Wachttijden GGZ. Vanaf nu sturen we je elke twee weken een update met hierin nieuws, een verhaal uit de praktijk én een prikkelende blog. Vandaag een eerste bericht met hierin de stand van zaken op een aantal onderwerpen uit het gezamenlijke Actieplan. We vinden het fijn als je dit verder wilt delen, via je eigen (social media) kanalen.Hackathon VGZ levert creatieve oplossingen tegen wachtlijsten in de ggz

Zorgverzekeraar VGZ organiseerde vrijdag 28 september een hackathon om in een korte tijd tot creatieve oplossingen te komen die wachttijden in de ggz terugdringen. Zes multidisciplinaire teams werkten 14 uur achter elkaar aan oplossingen.

 

De deelnemende teams bestonden uit specialisten van VGZ, cliënten en leden van GGZ Nederland: Yulius, Parnassia Groep en Dimence.  De opdracht aan de teams tijdens deze hackathon was oplossingen aan te dragen waarmee cliënten en/of zorgaanbieders geholpen kunnen worden. De te vinden oplossingen waren gebaseerd op beschikbare data over wachttijden, behandelingen en behandelduur.

 

De opzet van de hackathon op 28 september was om een boost te geven aan het oplossen van de problematiek van de wachttijden in de ggz. GGZ-partijen werken via een gezamenlijk actieplan (zie bericht hieronder) intensief samen om de wachttijden te verkorten. Iedere persoon die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg, is er één te veel. De hackathon is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen partijen.

 

Lees meer op de website van ZN 

 

04 oktober 2018


Actieplan wachttijden: GGZ-cliënten gebaat bij regionaal maatwerk

Cliënten die dringend wachten op geestelijke gezondheidszorg zijn het beste geholpen met maatwerk in de regio. GGZ Nederland, MeerGGZ, MIND, LVVP, NVVP, V&VN, NIP, P3NL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteren een intensivering van de aanpak om de wachttijden regionaal weg te werken. Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg, is er één te veel. Partijen blijven zich daarom net zo lang inspannen totdat de wachttijden voor alle behandelingen in alle regio’s binnen de Treeknormen liggen. Ook het vorige week ondertekende hoofdlijnenakkoord betekent een stevige impuls voor de aanpak van de wachttijden.

 

Juist door oog te hebben voor regionale omstandigheden kunnen hardnekkige issues, die vaak ten grondslag liggen aan wachttijden, worden opgelost en kan schaarse behandelcapaciteit optimaal worden ingezet. Partijen maken met andere ketenpartners (bijvoorbeeld het wijkteam of de woningcorporatie) regionale afspraken over cliënten met complexe problemen en uitstroom uit de specialistische GGZ. Speciale aandacht is er voor cliëntgroepen die met extra lange wachttijden te maken hebben (autisme, licht verstandelijke beperking, persoonlijkheidsstoornissen en trauma).

 

Wachttijdbegeleiding en overbruggingszorg

Wachttijdbegeleiding en overbruggingszorg krijgen een extra impuls. Er komt een handreiking en goede voorbeelden zullen verspreid worden naar de regio’s die vervolgens zelf voor maatwerk zorgen. Bij sommige zorgaanbieders kan de wachttijdbegeleiding bijvoorbeeld door de een basispsycholoog, ervaringsdeskundige of verpleegkundige gedaan worden. Ook zijn er mogelijkheden om hierin samen te werken met een herstelacademie of zelfregiecentrum. Overbruggingszorg is mogelijk via bijvoorbeeld chatcontact, eHealth, lotgenotencontact of ondersteuning van naasten. Daarbij wordt in kaart gebracht wat een passende vergoedingsregeling is. Als langer wachten niet wenselijk is kan een zorgaanbieder verwijzen naar een andere zorgaanbieder of naar de zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

 

Cliëntbelang betrekken bij contractering 

Bij het wegwerken van wachtlijsten wordt de inzet en capaciteit van ervaringsdeskundigen belangrijker. Zorgverzekeraars zijn voortdurend alert op de ontwikkeling van wachttijden en ondernemen zo nodig actie, bijvoorbeeld door wachtlijstbemiddeling. Het is belangrijk dat in de contracten voor 2019 invulling wordt gegeven aan het verminderen van wachttijden. Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars streven naar resultaatafspraken voor groepen cliënten die te maken hebben met lange wachttijden. Het cliëntbelang wordt expliciet bij de contractgesprekken betrokken.

 

17 juli 2018


Terugblik CONGRES 'MEER GRIP OP WACHTTIJDEN IN DE GGZ' 12 april 2018

Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er één te veel. Op 12 april 2018 hebben GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland een landelijk congres georganiseerd. Staatssecretaris Blokhuis was hierbij aanwezig. Doel van het congres was om op landelijk én regionaal niveau meer grip te krijgen op wachttijden. De manier waarop we dit doen, is het delen van kennis en oplossingen tussen de verschillende partijen in de GGZ.

 

Het verslag van het congres kunt u hier lezen.

Presentaties zijn hier beschikbaar.

 

12 april 2018

 


VEKTIS VERZAMELT WACHTTIJDENGEGEVENS

Alle betrokken partijen in de ggz hebben belang bij inzicht in actuele wachttijden. Zo weten zij hoe lang het duurt voordat een patiënt bij een bepaalde zorgaanbieder terecht kan en kunnen zij de juiste keuzes maken.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht ggz-aanbieders om vanaf 1 januari 2018 elke maand hun wachttijdgegevens aan te leveren. Vektis Streams verzamelt die wachttijdgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van Vektis.

 

Vektis Intelligence informeert op basis van de aangeleverde wachttijden andere partijen, zoals patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Wil u ook inzicht in de wachttijden? Kijk voor meer informatie op de website van Vektis.

 

Voor zorgaanbieders klik hier

Voor zorgverzekeraars klik hier

 

6 oktober 2017


GGZ-PARTIJEN PRESENTEREN GEZAMENLIJKE AANPAK OM WACHTTIJDEN IN DE GGZ AAN TE PAKKEN

GGZ-partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg en bundelen daarom de krachten. Recent zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om per 1 juli 2018 de behandelingen in de ggz weer binnen de Treeknormen voor aanvaardbare wachttijden te brengen. Deze gezamenlijke aanpak, aanvullend op de contracteringsafspraken tussen verzekeraars en aanbieders, is vandaag gestart met het lanceren van regionale taskforces en de start van verdiepend onderzoek met het doel om knelpunten in de wachttijden op te lossen.

 

Bij de afspraken met VWS zijn GGZ Nederland, MIND, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), P3NL, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland (V&VN) en MeerGGZ betrokken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de voortgang op de gemaakte afspraken monitoren.

 

Regionale taskforces 

GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland hebben adviesbureau KPMG Health gevraagd om acht taskforces in te richten in de regio’s Noord Limburg , Zuid Limburg, Utrecht, Zuid-Holland Noord, Friesland, Groningen, West-Brabant en Midden-Brabant. De regionale taskforces starten gefaseerd, om optimaal de leereffecten tussen regio’s te kunnen benutten en bestaan uit cliënten- en familieorganisaties, huisartsen,  zorgaanbieders (zoals ggz-instellingen en vrijgevestigde psychiaters, psychologen en psychotherapeuten), zorgverzekeraars, gemeenten en sociale wijkteams. Afhankelijk van de regionale situatie worden ook andere belanghebbenden betrokken. Het doel van de taskforces is om, na een gezamenlijke probleemanalyse, zo snel mogelijk tot concrete oplossingen te komen die bijdragen aan het verminderen van de wachttijden. De regionale taskforces mogen geen extra administratieve lasten veroorzaken, maar zullen deze waar mogelijk juist moeten verminderen. 

 

Verdiepend onderzoek

Naast het instellen van de acht regionale taskforces is advies- en onderzoeksbureau Significant gevraagd om in drie andere regio’s (Amsterdam, Rotterdam en Midden-IJssel) een analyse te doen aan de hand van concrete praktijkervaringen. Tijdens dit onderzoek staan de ervaringen van individuele patiënten centraal. Regionale cliëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, huisartsen, wijkteams en woningbouwcorporaties worden gevraagd om relevante casuïstiek aan te leveren.

 

3 oktober 2017