Extra opleidingsplaatsen in de ggz

 

Personeelstekorten worden vaak genoemd als oorzaak van lange wachttijden. Om de personeelstekorten in de ggz aan te pakken zijn door het kabinet onder andere extra opleidingsplekken beschikbaar gesteld.

 

In het hoofdlijnenakkoord ggz heeft staatssecretaris Blokhuis voor 2019 150 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen beschikbaar gesteld, bovenop de 610 plekken die al eerder beschikbaar waren gesteld door het vorige kabinet. Waar mogelijk worden deze gz-psychologen opgeleid via verkorte, gepersonaliseerde opleidingstrajecten. Daarbij is afgesproken dat dit daadwerkelijk leidt tot extra plekken, en niet tot een verschuiving van door een instelling al gefinancierde plekken (privaat) naar publieke financiering.

 

Wachttijden

Daarnaast is er voor 2019 €20 mln eenmalig beschikbaar voor opleidingen die het meest bijdragen aan het oplossen van de wachttijden. De sector heeft een plan gemaakt om deze middelen te verdelen en dat heeft nog eens geleid tot extra opleidingsplekken voor de gz-psycholoog (185), verpleegkundig specialist ggz (3-jarige opleiding) (7) en psychiater (8). Deze plekken zijn voor 2019 al toegewezen aan opleidende zorginstellingen.

Ook wordt bekeken of er van dit budget extra opleidingsplaatsen gerealiseerd kunnen worden voor de verslavingsarts (9), verpleegkundig specialist (2-jarige opleiding) (16), sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (82) en extra stageplaatsen in de ggz voor hbo-verpleegkundigen (188). Met GGZ Nederland en V&VN onderzoekt VWS hoe dit kan worden vormgegeven.

 

Maximumadvies

In 2017 heeft minister Schippers al besloten om voor 2018 het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan (dat samen met de sector een raming voor benodigde opleidingsplekken maakt) te volgen. Hierbij gaat het specifiek om de gezondheidszorg(gz-)psycholoog (610), psychotherapeut (224), klinisch psycholoog (255), klinisch neuropsycholoog (27), de verpleegkundig specialist (102) en de psychiater (125). Voor de verpleegkundig specialist ligt dit aantal zelfs boven het maximumadvies, onder andere vanwege de inzet op taakherschikking. In totaal zijn dit 351 plaatsen meer dan in 2017.

 

Nieuwe raming

Naar verwachting brengt het Capaciteitsorgaan nog vóór het eind van dit jaar een nieuwe raming uit voor de ggz beroepen. Aan de hand daarvan kan worden beoordeeld of en zo ja in welke mate de opleidingscapaciteit verdere verruiming behoeft.

       Op deze manier wil het kabinet de ggz-sector in staat stellen om de huidige en toekomstige zorgvraag zo goed mogelijk te bedienen. Daarnaast is het van belang dat de bestaande (behandel)capaciteit beter wordt ingezet, onder andere door het terugdringen van administratieve lasten en een betere taakverdeling. Ook daarover zijn, onder andere in het hoofdlijnenakkoord, afspraken gemaakt.

 

        7 november 2018